اطلاعیه  بروز رسانی سایت هیات ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان روز یکشنبه با مهدی انصاری ملی پوش شنای کشور در مجموعه ورزشی آزادی دیدار کرد. مراسم بدرقه مجتبی ولیپور قهرمان نامدار شیرجه کشور امروز ظهر در دفتر کاری مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
روابط عمومی
اطلاعیه بروز رسانی سایت هیات
روابط عمومی
ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان روز یکشنبه با مهدی انصاری ملی پوش شنای کشور در مجموعه ورزشی آزادی دیدار کرد.
روابط عمومی
مراسم بدرقه مجتبی ولیپور قهرمان نامدار شیرجه کشور امروز ظهر در دفتر کاری مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.